A-Z list
    Light Off
    Report
    11 view

เรื่องย่อ : ในการเรียนรู้สิ่งที่สหรัฐอเมริกาสามารถเรียนรู้จากประเทศอื่น ๆ ได้ Michael Moore จะ \"บุกรุก\" พวกเขาอย่างสนุกสนานเพื่อดูว่าพวกเขามีอะไรบ้าง

Server #1

เรื่องย่อ : ในการเรียนรู้สิ่งที่สหรัฐอเมริกาสามารถเรียนรู้จากประเทศอื่น ๆ ได้ Michael Moore จะ \"บุกรุก\" พวกเขาอย่างสนุกสนานเพื่อดูว่าพวกเขามีอะไรบ้าง

Show more