A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : รองประธานาธิดีเขย่าโลก เรื่องราวของชีวประวัติของ ดิ๊ก เชนีย์ (คริสเตียน เบล) รองประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ข องสหรัฐอเมริกา และด้วยนโยบายของเขาจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกไปอย่า งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Server #1

เรื่องย่อ : รองประธานาธิดีเขย่าโลก เรื่องราวของชีวประวัติของ ดิ๊ก เชนีย์ (คริสเตียน เบล) รองประธานาธิบดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ข องสหรัฐอเมริกา และด้วยนโยบายของเขาจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนโลกไปอย่า งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Show more