A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view
เรื่่องย่อ : ในโตเกียว มีสิ่งมีชีวิตอยู่ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "กูล" กูลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกประการ แต่พวกเขาต้องอยู่รอดโดยการกินมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปได้ ร่างกายของกูลนั้นทนทานขนาดของมีคมธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายได้ แต่กูลมีทั้งพวกที่ทำร้ายมนุษย์เพื่อฆ่ากิน และไม่ทำร้ายมนุษย์ โดยกูลส่วนใหญ่ใช้ชีวิตปะปนและแผงตัวกับมนุษย์ทั่วไปในสังคม
Server #1
เรื่่องย่อ : ในโตเกียว มีสิ่งมีชีวิตอยู่ชนิดหนึ่งที่ถูกเรียกว่า "กูล" กูลเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะภายนอกเหมือนมนุษย์ทุกประการ แต่พวกเขาต้องอยู่รอดโดยการกินมนุษย์เนื่องจากไม่สามารถรับประทานอาหารเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปได้ ร่างกายของกูลนั้นทนทานขนาดของมีคมธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายได้ แต่กูลมีทั้งพวกที่ทำร้ายมนุษย์เพื่อฆ่ากิน และไม่ทำร้ายมนุษย์ โดยกูลส่วนใหญ่ใช้ชีวิตปะปนและแผงตัวกับมนุษย์ทั่วไปในสังคม
Show more