A-Z list
    Light Off
    Report
    3 view

เรื่องย่อ:

The Hard Way หรือชื่อไทย เดอะ ฮาร์ด เวย์ บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อทราบว่าน้องชายเสียชีวิตระหว่างทำภารกิจที่โรมาเนีย นายทหารเก่าจึงร่วมมือกับแนวร่วมอีกสองคนออกตามล่าคิดบัญชีแค้นศัตรูในเงามืด

Server #1

เรื่องย่อ:

The Hard Way หรือชื่อไทย เดอะ ฮาร์ด เวย์ บอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อทราบว่าน้องชายเสียชีวิตระหว่างทำภารกิจที่โรมาเนีย นายทหารเก่าจึงร่วมมือกับแนวร่วมอีกสองคนออกตามล่าคิดบัญชีแค้นศัตรูในเงามืด

Show more