A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

ครั้งแรก สร้างเป็น ภาพยนตร์จอเงิน ในปี ค.ศ. 1977 ใช้ชื่อว่า The Battle Wizard เป็นผลงานการสร้างของ ชอว์บราเดอร์ กำการแสดงโดย ศึกสายฟ้าพยายม สร้างขึ้นในยุคประมาณ ทศวรรษที่ 70 -80 กล่าวได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการนำเอา Tian Long Ba Bu มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ครั้งนี้นำแสดงโดย Tanny Tien Ni (เถียนหนี) รับบท มู่หวั่นชิง และ Danny Lee Sau-yin (หลี่ชิวเสียน) รับบท ต้วนยี่ Lin Chen-chi รับบท จงหลิงเอ๋อร์ โดยจับความในตอนของ ตัวนเจิ้งฉุน, ต้วนยี่ และ มู่หวั่นชิง มานำเสนอ

Server #1

ครั้งแรก สร้างเป็น ภาพยนตร์จอเงิน ในปี ค.ศ. 1977 ใช้ชื่อว่า The Battle Wizard เป็นผลงานการสร้างของ ชอว์บราเดอร์ กำการแสดงโดย ศึกสายฟ้าพยายม สร้างขึ้นในยุคประมาณ ทศวรรษที่ 70 -80 กล่าวได้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการนำเอา Tian Long Ba Bu มาสร้างเป็นภาพยนตร์ ครั้งนี้นำแสดงโดย Tanny Tien Ni (เถียนหนี) รับบท มู่หวั่นชิง และ Danny Lee Sau-yin (หลี่ชิวเสียน) รับบท ต้วนยี่ Lin Chen-chi รับบท จงหลิงเอ๋อร์ โดยจับความในตอนของ ตัวนเจิ้งฉุน, ต้วนยี่ และ มู่หวั่นชิง มานำเสนอ

Show more