A-Z list
    Light Off
    Report
    10 view

เรื่องย่อ: หลังขบวนการที่ 1 มีนาคม 2462 การต่อต้านอาวุธของกองกำลังอิสระของเกาหลีก็เริ่มขึ้น ในขณะที่ทหารญี่ปุ่นพร้อมอาวุธติดอาวุธใหม่เริ่มโจมตีกองกำลังอิสระของเกาหลีกองกำลังอิสระของเกาหลีตัดสินใจที่จะใช้ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของ Bongodong เพื่อประโยชน์ของพวกเขา

Server #1

เรื่องย่อ: หลังขบวนการที่ 1 มีนาคม 2462 การต่อต้านอาวุธของกองกำลังอิสระของเกาหลีก็เริ่มขึ้น ในขณะที่ทหารญี่ปุ่นพร้อมอาวุธติดอาวุธใหม่เริ่มโจมตีกองกำลังอิสระของเกาหลีกองกำลังอิสระของเกาหลีตัดสินใจที่จะใช้ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาของ Bongodong เพื่อประโยชน์ของพวกเขา

Show more