A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ : วิศวกรผู้มีอุดมการณ์สร้างเกาะของตัวเองนอกชายฝั่งอิตาลีและประกาศว่าเป็นประเทศที่ดึงดูดความสนใจของโลก ค่านิยมจะถูกทดสอบเมื่อรัฐบาลอิตาลีประกาศว่าเขาเป็นศัตรู แต่การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของโลกจะต้องดำเนินการ

Server #1

เรื่องย่อ : วิศวกรผู้มีอุดมการณ์สร้างเกาะของตัวเองนอกชายฝั่งอิตาลีและประกาศว่าเป็นประเทศที่ดึงดูดความสนใจของโลก ค่านิยมจะถูกทดสอบเมื่อรัฐบาลอิตาลีประกาศว่าเขาเป็นศัตรู แต่การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงของโลกจะต้องดำเนินการ

Show more