A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ: ณ ชนบทของอินเดีย เด็กผู้มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำจะได้รับโอกาสเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตในสารคดีย้อนรอยเส้นทางการรักษานี้

Server #1

Director:Akshay ShankarPavitra Chalam

Country:India

Duration:40 min

Genres:Documentary, Drama, Short

เรื่องย่อ: ณ ชนบทของอินเดีย เด็กผู้มีภาวะโพรงสมองคั่งน้ำจะได้รับโอกาสเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตในสารคดีย้อนรอยเส้นทางการรักษานี้

Show more