A-Z list
    Light Off
    Report
    1 view

เรื่องย่อ : จากเด็กข้างถนน เรอีสเติบโตกลายมาเป็นราชาค้าของเถื่อนคุชราชในทศวรรษที่ 1980 ระหว่างนั้นเขาพยายามถ่วงสมดุลระหว่างอาชีพอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้คน

Server #1

เรื่องย่อ : จากเด็กข้างถนน เรอีสเติบโตกลายมาเป็นราชาค้าของเถื่อนคุชราชในทศวรรษที่ 1980 ระหว่างนั้นเขาพยายามถ่วงสมดุลระหว่างอาชีพอาชญากรรมและช่วยเหลือผู้คน

Show more