A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ: เบ็ตตี้เป็นคนค่อนข้างกลัวความผิดพลาด จนตรอกอยู่กับอาชีพสาวเสิร์ฟ เธอฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า แต่เธอใจดีเกินไปที่จะเดินหนีคนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิต ซึ่งก็ไม่เคยสนใจเธอเช่นกัน แต่หลังจากที่เธอได้พบกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ทำให้เธอตกไปอยู่ในสภาพจิตที่เรียกว่า จิตหลอกแบบแตกแยก หลังจากพบเหตุการณ์นั้น ความเป็นตัวตนที่แท้จริงขึ้นมาครอบงำ ทำให้เธอกล้าขึ้นที่จะเก็บข้าวของและออกตามหาความฝันอย่างที่เธอปรารถนามาตลอด

Server #1

เรื่องย่อ: เบ็ตตี้เป็นคนค่อนข้างกลัวความผิดพลาด จนตรอกอยู่กับอาชีพสาวเสิร์ฟ เธอฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า แต่เธอใจดีเกินไปที่จะเดินหนีคนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิต ซึ่งก็ไม่เคยสนใจเธอเช่นกัน แต่หลังจากที่เธอได้พบกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสะเทือนขวัญ ทำให้เธอตกไปอยู่ในสภาพจิตที่เรียกว่า จิตหลอกแบบแตกแยก หลังจากพบเหตุการณ์นั้น ความเป็นตัวตนที่แท้จริงขึ้นมาครอบงำ ทำให้เธอกล้าขึ้นที่จะเก็บข้าวของและออกตามหาความฝันอย่างที่เธอปรารถนามาตลอด

Show more