A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ:

เมื่อหญิงสาวชาวอินเดีย ต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกา หญิงสาวชาวอินเดียที่ต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับ การเหยียดเพศ และการแข่งขันต่างๆ เธอเลือกที่จะสู้ด้วยการทำธุรกิจชาด้วยวัฒนธรรมของตัวเอง

Server #1

เรื่องย่อ:

เมื่อหญิงสาวชาวอินเดีย ต้องย้ายถิ่นฐานมาอยู่อเมริกา หญิงสาวชาวอินเดียที่ต้องเผชิญกับการไม่ยอมรับ การเหยียดเพศ และการแข่งขันต่างๆ เธอเลือกที่จะสู้ด้วยการทำธุรกิจชาด้วยวัฒนธรรมของตัวเอง

Show more