A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

นักเขียนผู้ท่องไปทั่วโลกต้องพักการเดินทางเพราะการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่โอกาสครั้งใหม่ก็ชักนำให้เธอกลับมาเชื่อมสัมพันธ์กับโลกอีกครั้ง และสานสายใยกับช่างภาพผู้ไม่เหมือนใคร

Server #1

นักเขียนผู้ท่องไปทั่วโลกต้องพักการเดินทางเพราะการสูญเสียครั้งใหญ่ แต่โอกาสครั้งใหม่ก็ชักนำให้เธอกลับมาเชื่อมสัมพันธ์กับโลกอีกครั้ง และสานสายใยกับช่างภาพผู้ไม่เหมือนใคร

Show more