A-Z list
    Light Off
    Report
    5 view

เรื่องย่อ:  ในภาคนี้สมาชิกของแก๊ง S.W.O.R.D ต้องออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่มีเหตุการณ์ปกปิดการทุจริตที่ผ่านมาของรัฐบาลแก๊ง Kyuryu ดำเนินแผนการทำลายถนนและสร้างคาสิโน เพื่อหยุดแก๊ง Kyuryu

Server #1

เรื่องย่อ:  ในภาคนี้สมาชิกของแก๊ง S.W.O.R.D ต้องออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากที่มีเหตุการณ์ปกปิดการทุจริตที่ผ่านมาของรัฐบาลแก๊ง Kyuryu ดำเนินแผนการทำลายถนนและสร้างคาสิโน เพื่อหยุดแก๊ง Kyuryu

Show more