A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ : กลุ่มที่ปรึกษาค่ายถูกสะกดรอยตามและถูกสังหารโดยผู้จู่โจมที่ไม่รู้จักในขณะที่พยายามเปิดค่ายฤดูร้อนซึ่งเป็นที่ตั้งของเด็กจมน้ำและมีการฆาตกรรมสองครั้งเมื่อปีก่อน

Server #1

เรื่องย่อ : กลุ่มที่ปรึกษาค่ายถูกสะกดรอยตามและถูกสังหารโดยผู้จู่โจมที่ไม่รู้จักในขณะที่พยายามเปิดค่ายฤดูร้อนซึ่งเป็นที่ตั้งของเด็กจมน้ำและมีการฆาตกรรมสองครั้งเมื่อปีก่อน

Show more