A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เรื่องย่อ: หลังจากฟรีซเซอร์ถูกกำจัดลงโดยโกคู คูลเลอร์ พี่ชายของฟรีซเซอร์ทราบข่าวว่าน้องชายของตนถูกขาวไซย ่าฆ่าตาย จึงได้มาเพื่อแก้แค้น และล้างชาวไซย่าที่เหลืออยู่ในโลกให้หมด พร้อมด้วยหน่วยรบเซาเซอร์

Server #1

เรื่องย่อ: หลังจากฟรีซเซอร์ถูกกำจัดลงโดยโกคู คูลเลอร์ พี่ชายของฟรีซเซอร์ทราบข่าวว่าน้องชายของตนถูกขาวไซย ่าฆ่าตาย จึงได้มาเพื่อแก้แค้น และล้างชาวไซย่าที่เหลืออยู่ในโลกให้หมด พร้อมด้วยหน่วยรบเซาเซอร์

Show more