A-Z list
    Light Off
    Report
    0 view

เมื่อชะตากรรมลิขิตให้ยานน์ ต้องกลายเป็นนักปล้นที่ก่อคดีท้าทายเหล่าตํารวจ เมื่อเขาเเละพรรคพวกร่วมทางชีวิตเดินบนวิถีโจร ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นเช่นไร เมื่อตํารวจมิได้เพิกเฉยต่อการท้าทายนี้ เเละโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอด้านมืดของวงการตํารวจ!!

Server #1

เมื่อชะตากรรมลิขิตให้ยานน์ ต้องกลายเป็นนักปล้นที่ก่อคดีท้าทายเหล่าตํารวจ เมื่อเขาเเละพรรคพวกร่วมทางชีวิตเดินบนวิถีโจร ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นเช่นไร เมื่อตํารวจมิได้เพิกเฉยต่อการท้าทายนี้ เเละโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอด้านมืดของวงการตํารวจ!!

Show more