A-Z list
    Light Off
    Report
    7 view

เรื่องย่อ : ในปี 2039 คุกได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่านักโทษจะกินอะไรสวมใส่ดูและต่อสู้กับใคร ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ Panopticon TV กำลังจะเปิดตัวในเมืองทั้งเมืองเพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น

Server #1

เรื่องย่อ : ในปี 2039 คุกได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพอร์ทัลออนไลน์ซึ่งประชาชนสามารถเลือกได้ว่านักโทษจะกินอะไรสวมใส่ดูและต่อสู้กับใคร ประสบความสำเร็จอย่างมากคือ Panopticon TV กำลังจะเปิดตัวในเมืองทั้งเมืองเพื่อให้สมาชิกมีทางเลือกมากขึ้น

Show more