A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view

เรื่องย่อ : เรื่องราวของนก หญิงสาวชนบทที่ต้องเดินทางเข้าเมืองไปดูแล"อะนา"เศรษฐีนีญาติผู้พี่ที่กำลังจะสูญเสียการมองเห็น นกได้พบว่าอะนามักจะเห็นผี และผีมักมาบอกเลขลอตเตอรี่ให้ นกจึงต้องเลือกระหว่างชีวิตของพี่สาวหรือความร่ำรวยบนกองเลือด

Server #1

เรื่องย่อ : เรื่องราวของนก หญิงสาวชนบทที่ต้องเดินทางเข้าเมืองไปดูแล"อะนา"เศรษฐีนีญาติผู้พี่ที่กำลังจะสูญเสียการมองเห็น นกได้พบว่าอะนามักจะเห็นผี และผีมักมาบอกเลขลอตเตอรี่ให้ นกจึงต้องเลือกระหว่างชีวิตของพี่สาวหรือความร่ำรวยบนกองเลือด

Show more