A-Z list
    Light Off
    Report
    8 view
0/ 5 0 votes

เรื่องย่อ:

เรื่องนี้จะให้ผู้คนรู้จัก Crypto มากยิ่งขึ้นและ อาจทำให้เกิดอัตราการใช้งานที่มากขึ้น อย่างน้อยนักลงทุนส่วนใหญ่อาจหันมาใช้งานมากกว่าการใช้เก็งกำไรเท่านั้นถึงแม้ว่าคริปโตจะถูกกล่าวออกสื่อใหญ่อย่างประเทศจีนอยู่บ่อยครั้ง แต่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกก็ยังไม่ทราบถึงการมีตัวตนของคริปโตแม้แต่น้อย

Server #1

เรื่องย่อ:

เรื่องนี้จะให้ผู้คนรู้จัก Crypto มากยิ่งขึ้นและ อาจทำให้เกิดอัตราการใช้งานที่มากขึ้น อย่างน้อยนักลงทุนส่วนใหญ่อาจหันมาใช้งานมากกว่าการใช้เก็งกำไรเท่านั้นถึงแม้ว่าคริปโตจะถูกกล่าวออกสื่อใหญ่อย่างประเทศจีนอยู่บ่อยครั้ง แต่ประชากรส่วนใหญ่ของโลกก็ยังไม่ทราบถึงการมีตัวตนของคริปโตแม้แต่น้อย

Show more