A-Z list
    Light Off
    Report
    4 view

เรื่องย่อ : เมื่อกลุ่มคนแปลกหน้าถูกตัดสินและรอคอยการลงโทษ พวกเขาต้องเผชิญกับภารกิจที่ลำบากเมื่อต้องเลือกให้คนๆ หนึ่งในหมู่พวกเขาได้รักษาชีวิตเอาไว้

Server #1

เรื่องย่อ : เมื่อกลุ่มคนแปลกหน้าถูกตัดสินและรอคอยการลงโทษ พวกเขาต้องเผชิญกับภารกิจที่ลำบากเมื่อต้องเลือกให้คนๆ หนึ่งในหมู่พวกเขาได้รักษาชีวิตเอาไว้

Show more