A-Z list
    Light Off
    Report
    2 view

เรื่องย่อ : เส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มิได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ แต่สำหรับชาลี แชปลิน ตลอดรายทางที่ก้าวเดิน นอกจากจะขรุขระแล้ว ยังดารดาษด้วยขวากหนามแหลมคมที่พร้อมจะฉีกผิวเท้าออกเป็นริ้ว ๆ

Server #1

เรื่องย่อ : เส้นทางแห่งความสำเร็จของผู้มีชื่อเสียงส่วนใหญ่มิได้ปูด้วยกลีบกุหลาบ แต่สำหรับชาลี แชปลิน ตลอดรายทางที่ก้าวเดิน นอกจากจะขรุขระแล้ว ยังดารดาษด้วยขวากหนามแหลมคมที่พร้อมจะฉีกผิวเท้าออกเป็นริ้ว ๆ

Show more